Bestyrelsesmøde

Referater
HF Scandia  Rangérvej 2  8930 Randers NØ                    www.hfscandia.dk          info@hfscandia.dk Randers                                  den 18.02.2021 Referat af bestyrelsesmøde, lørdag den 13. februar 2021 kl. 10, virtuelt 1. Dagsordenen blev godkendt. 2. På det sidste møde blev vedtægterne revideret 3. Bestyrelsessuppleant Søren Christensen blev budt velkommen 4. Ny ejer på Kupévej 6. Der er skrevet kontrakt. 5. Uafsluttede punkter Info om solceller. Søren skriver en infomail om leverandører og er tovholder til interesserede. Sag hos advokat. Ingen aktivitet, der tages kontakt igen. Resultat af afstemning om ændringer af vedtægter. Forslaget falder. For få stemmer. Forslag til betaling af kontingent 2 gange årligt. Der skal arbejdes…
Read More
Referater
                                                                                      SporbyenScandia 6 ApS                                                                               Rangérvej 2, 8930  Randers NØ                                                                            CVR.: 39170922   info@hfscandia.dk…
Read More

Referat bestyrelsesmøde maj 2020

Referater
Haveforeningen Scandia Rangérvej 2, 8960 Randers NØ Referat af bestyrelsesmøde d. 7/5 2020 hos Tomas, Kupévej 3 Deltagere: Marie, Tomas, John og Hanne Fraværende: Kiss Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt 2. Siden sidst, kort/ Dette punkt hedder fremover: ”Godkendelse af og opfølgning på sidste mødes referat.” 3. Dokumentation af hus/have ved salg. Fotos, beskrivelse af hus, have, retningslinjer for vurderinger. -Hanne laver et udkast til vurderingsskema og retningslinjer. 4. Info. fra revisor + Opfølgning af økonomi i ApS. Saldo 40.000,- resten til HF. Ændret revisionspligt. Afslutning af 1. års regnskab -Vi afventer svar fra revisor, Marie er tovholder. 5. Information om solceller til små og store opgaver. Hvem og hvordan. Økonomien hertil? -John undersøger priser og muligheder. 6. Brev vedr. vurderingsstyrelsen, ansøgning om refusion af ejendomsskat i 2018 og…
Read More

Referat bestyrelsesmøde februar 2020

Referater
Haveforeningen Scandia Rangérvej 2, 8960 Randers NØ Referat af bestyrelsesmøde d. 26 februar hos Kiss Deltagere: Kiss, John, Marie, Tomas og Hanne Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt! 2. Siden sidst, kort • Foreningen har fået brev fra Datatilsynet ang. klagen indgivet af et medlem i 2019. Datatilsynet hat lukket sagen uden yderligere påtale. Bestyrelsen vælger en dataansvarlig og opdatere hjemmeside samt standardtekst på udgående e-mails. • Der er meget vand i mange af foreningens haver. Bestyrelsen ønsker medlemmernes hjælp til at lokalisere drænrør og brønde i haverne. • 3 medlemmer har ikke betalt kontingent, 3. rykker er sendt afsted og betalingsfristen udløber få dage efter dette bestyrelsesmøde. 3. Åbning af haven, sandwich, øl, vand Bliver lørdag d. 28. marts kl. 12.00 Husk at lukke stophanen i din have inden…
Read More

Referat bestyrelsesmøde april 2020

Referater
HF Scandia, Rangérvej 2, 8930 Randers NØ, www.hfscandia.dk info@hfscandia.dk Til stede: Kiss, Hanne, John, Marie Fraværende: Tomas Referat af bestyrelsesmøde, lørdag den april 2020 1. Dagsorden blev godkendt. 2. Siden sidst er haven åbnet. Det blev dog uden sandwich, øl og vand idet coronavirus holder os fra at samles mere end 10 personer. 3. Opsigelser, møde på face-time med advokat Brandt-Madsen d. 02.04.2020. Korrespondancen blev gennemgået og vi fik råd til standardbreve i den forbindelse. HF Scandias vedtægter justeres. 4. info@fhscandia.dk, alle bestyrelsesmedlemmer får adgang 5. Fællesarbejde, gennemføres i april, med afstand som foreskrevet. Bl.a. oprydning af stammer og grene bagved huset på Kupévej 12 og Kupévej 14. Næste måned: Rense brønde / drænrør med rensebånd 6. Grundskyld. Der ansøges om refusion, på baggrund af omvurdering fra vurderingsstyrelsen 7. Salg…
Read More

Referat ordinær generalforsamling i SporbyenScandia 6 ApS. d. 27. oktober 2019

Nyheder, Referater
  Referat ordinær generalforsamling i SporbyenScandia 6 ApS. d. 27. oktober 2019   1. Valg af dirigent og referent Alice Iversen og Jesper Kjersgaard Nielsen 2. Formandens beretning ● Da dette er den første generalforsamling i SporbyenScandia 6 Aps´s historie, så har vi ikke haft aktiviteter udover diverse møder og forespørgelser ved advokater og revisorer. Det har mest gået på om det kunne være en fordel at nedlægge Aps og køre det ind under haveforeningen. Grunden til at vi tænker at nedlægge Aps´et er for at spare noget administrativ bøvl og regnskaber. Som Aps er vi regnskabspligtige overfor Selskabsstyrelsen. Til dette regnskab skal vi bruge en revisor, ihvertfald de første gange. Han skal have 3-5000kr for dette regnskab. Nedlæggelse af Aps koster 15-20000kr. I samråd med advokater har vi besluttet…
Read More

Referat ordinær generalforsamling i HF Scandia d. 27.10.2019

Referater
  Referat ordinær generalforsamling i HF Scandia d. 27.10.2019     1. Valg af dirigent og referent Alice Iversen og Jesper Kjersgaard Nielsen 2. Formandens beretning ● Der er jo sket forskellige store og små ting i løbet af året. Der er sket udskiftning i haverne, nye er haveejere er kommet til på Skinnevej 6 og 16, Kupévej 3, 14 og 20, Togvej 6 og 8, Sporvej 8 og Rangérvej 6. Der er stadig en enkelt til salg, Skinnevej 14. I løbet af året har der været de obligatoriske arrangementer: Sankt Hans, ved undertegnede og frue, samt åben havearrangement med fællesspisning hos Marie. Det var fornuftigt besøgt. Efter vi har overtaget jorden til kolonihaverne, fra Sporbyen, har landinspektøren opmålt og udmatrikuleret området og det er blevet tinglyst, så nu vi…
Read More

Referat af bestyrelsesmøde d. 28. maj 2019

Referater
Referat af bestyrelsesmøde d. 28. maj 2019  hos Ib     Deltagere: Marie, Ib, John og Hanne Fraværende: Januka Referent: Hanne Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden  > Godkendt. 2. Siden sidst, kort • Solgte haver: Rangérvej 6 og Skinnevej 16. • Haver tilsalg: Kupévej 14 og Sporvej 8. • På årets 2. fælles arbejdsdag d. 25. maj blev grøften langs cykelstien renset op og siderne blev slået. Græsset på fælles arealerne blev slået, oprydning og rengøring af sandkasse og der blev opsat flere blomsterkummer på parkeringspladsen. 3. Svar på brev fra Allan Andreasson./ 4. GDPR reglerne, overholder vi persondataloven? Allan/ Kupévej 2 har rettet henvendelse til bestyrelsen ang. de nye GPDR regler(persondataloven). Dette har vi taget til efterretning og rettet vores måde at udsende mails på. 5. Betalingsformer til kontingent.…
Read More

Referat af bestyrelsesmøde d. 5. maj 2019

Referater
    Referat af bestyrelsesmøde d. 5. maj 2019 hos John Iversen.   Deltagere: John, Marie, Tina, Ib og Hanne    Fraværende: Januka Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt. 3. Siden sidst, kort: Kupévej 1 er solgt. Togvej 8 er sat til salg. (Den tomme grund) 4. Endelig overtagelse af grunden fra Sporbyen, Økonomi, praksis ved ApS, Vi har nu været grundejere i godt et år og har modtaget en opgørelse af den ejendomsskat vi skal betale inden for kort tid. (se fremsendte regnskab) Opkrævninger kommer til betaling pr. 29.5.2019 og 28.7.2019     -ekstra kontingent i 2019 (til dækning af skat, advokat (og ekstra vandforbrug 2018))     evt. ekstraordinær generalforsamling. -er ikke aktuelt.     Vedtægter for ApS. Laves sammen med advokaten v.…
Read More

Referat af bestyrelsesmøde 20/3 2019

Referater
      Referat af bestyrelsesmøde 20/3 2019 hos Marie Deltager: Marie, Ib, John, Januka og ut. Fraværende: Tina Næste møde: Søndag d. 5. maj kl. 15 i Johns have 1. Dagsorden godkendt. 2. Siden sidst: Lås til bommen er væk, hvad gør vi? -Hanne og/eller Marie gør noget. Vi køber lås som kodes efter nuværende nøgle. 1 have er solgt. Skinnevej 6. 1 have yderligere er sat til salg. Kupévej 1. 3. Toiletbygning: John arbejder på en tegning til toiletbygning. 4. Hjemmeside. Jesper sætter Hanne ind i det fornødne om hjemmesiden. 5. Forsikringer. Udsættes til næste møde. 6. Havesyn: Marie og Hanne har lavet plan. Datoerne kommer på hjemmesiden og i tavlen efterhånden. 7. Årets arrangementer. Udsættes til møde. 8. evt. A/Åbning d. 31.3. 19 kl. 12. /30 sandwich…
Read More