Referat ordinær generalforsamling i SporbyenScandia 6 ApS. d. 27. oktober 2019

Nyheder, Referater
  Referat ordinær generalforsamling i SporbyenScandia 6 ApS. d. 27. oktober 2019   1. Valg af dirigent og referent Alice Iversen og Jesper Kjersgaard Nielsen 2. Formandens beretning ● Da dette er den første generalforsamling i SporbyenScandia 6 Aps´s historie, så har vi ikke haft aktiviteter udover diverse møder og forespørgelser ved advokater og revisorer. Det har mest gået på om det kunne være en fordel at nedlægge Aps og køre det ind under haveforeningen. Grunden til at vi tænker at nedlægge Aps´et er for at spare noget administrativ bøvl og regnskaber. Som Aps er vi regnskabspligtige overfor Selskabsstyrelsen. Til dette regnskab skal vi bruge en revisor, ihvertfald de første gange. Han skal have 3-5000kr for dette regnskab. Nedlæggelse af Aps koster 15-20000kr. I samråd med advokater har vi besluttet…
Read More

Referat ordinær generalforsamling i HF Scandia d. 27.10.2019

Referater
  Referat ordinær generalforsamling i HF Scandia d. 27.10.2019     1. Valg af dirigent og referent Alice Iversen og Jesper Kjersgaard Nielsen 2. Formandens beretning ● Der er jo sket forskellige store og små ting i løbet af året. Der er sket udskiftning i haverne, nye er haveejere er kommet til på Skinnevej 6 og 16, Kupévej 3, 14 og 20, Togvej 6 og 8, Sporvej 8 og Rangérvej 6. Der er stadig en enkelt til salg, Skinnevej 14. I løbet af året har der været de obligatoriske arrangementer: Sankt Hans, ved undertegnede og frue, samt åben havearrangement med fællesspisning hos Marie. Det var fornuftigt besøgt. Efter vi har overtaget jorden til kolonihaverne, fra Sporbyen, har landinspektøren opmålt og udmatrikuleret området og det er blevet tinglyst, så nu vi…
Read More

Referat af bestyrelsesmøde d. 28. maj 2019

Referater
Referat af bestyrelsesmøde d. 28. maj 2019  hos Ib     Deltagere: Marie, Ib, John og Hanne Fraværende: Januka Referent: Hanne Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden  > Godkendt. 2. Siden sidst, kort • Solgte haver: Rangérvej 6 og Skinnevej 16. • Haver tilsalg: Kupévej 14 og Sporvej 8. • På årets 2. fælles arbejdsdag d. 25. maj blev grøften langs cykelstien renset op og siderne blev slået. Græsset på fælles arealerne blev slået, oprydning og rengøring af sandkasse og der blev opsat flere blomsterkummer på parkeringspladsen. 3. Svar på brev fra Allan Andreasson./ 4. GDPR reglerne, overholder vi persondataloven? Allan/ Kupévej 2 har rettet henvendelse til bestyrelsen ang. de nye GPDR regler(persondataloven). Dette har vi taget til efterretning og rettet vores måde at udsende mails på. 5. Betalingsformer til kontingent.…
Read More

Referat af bestyrelsesmøde d. 5. maj 2019

Referater
    Referat af bestyrelsesmøde d. 5. maj 2019 hos John Iversen.   Deltagere: John, Marie, Tina, Ib og Hanne    Fraværende: Januka Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt. 3. Siden sidst, kort: Kupévej 1 er solgt. Togvej 8 er sat til salg. (Den tomme grund) 4. Endelig overtagelse af grunden fra Sporbyen, Økonomi, praksis ved ApS, Vi har nu været grundejere i godt et år og har modtaget en opgørelse af den ejendomsskat vi skal betale inden for kort tid. (se fremsendte regnskab) Opkrævninger kommer til betaling pr. 29.5.2019 og 28.7.2019     -ekstra kontingent i 2019 (til dækning af skat, advokat (og ekstra vandforbrug 2018))     evt. ekstraordinær generalforsamling. -er ikke aktuelt.     Vedtægter for ApS. Laves sammen med advokaten v.…
Read More

Referat af bestyrelsesmøde 20/3 2019

Referater
      Referat af bestyrelsesmøde 20/3 2019 hos Marie Deltager: Marie, Ib, John, Januka og ut. Fraværende: Tina Næste møde: Søndag d. 5. maj kl. 15 i Johns have 1. Dagsorden godkendt. 2. Siden sidst: Lås til bommen er væk, hvad gør vi? -Hanne og/eller Marie gør noget. Vi køber lås som kodes efter nuværende nøgle. 1 have er solgt. Skinnevej 6. 1 have yderligere er sat til salg. Kupévej 1. 3. Toiletbygning: John arbejder på en tegning til toiletbygning. 4. Hjemmeside. Jesper sætter Hanne ind i det fornødne om hjemmesiden. 5. Forsikringer. Udsættes til næste møde. 6. Havesyn: Marie og Hanne har lavet plan. Datoerne kommer på hjemmesiden og i tavlen efterhånden. 7. Årets arrangementer. Udsættes til møde. 8. evt. A/Åbning d. 31.3. 19 kl. 12. /30 sandwich…
Read More

Bestyrelsesmøde 25 juni 2018

Referater
Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2018 Fremmødte: Marie Skriver, Lisbeth Risum, Mahmoud Nova, John Iversen og Suppleanter: Tina Olsson og Palle Sloth Fraværende: Januka Gautam, DAGSORDEN 1. Sporbyen Endelig overtagelse fra Sporbyen. Det blev drøftet hvordan foreningen og APS kan agere med et cvr. nummer. Hvad med moms ved indkøb/kontingent? Kan vi låne gennem Aps.? Skal en revisor gennemgå foreningens regnskab? § ændringer: Hvem tegner foreningen/ Aps.? Bestyrelsens pligter? 2. Toilet Der er stor enighed om at arbejde videre med en form for toiletbygning. Det kan være et bygget træhus, Arbejdsvogn med handicaprampe, andre løsninger, som kan etableres ved P-pladsen. Kontakten til Randers Kommune og Rander Spildevand genoptages, så vi får mere info. om de faktiske muligheder og priser. 3. Salg af haver De nuværende salgsopslag fornyes med tekst…
Read More

Referat fra infomøde 12/6 2018

Nyheder, Referater
Til stede: Advokat Freinsilber HF Scandias bestyrelse 30 medlemmer   3 Muligheder 1. Andelsforening – det kræver at vi køber et skøde 2. Anpartsselskab –     Sporbyen sælger et Aps, med indestående 50.000,-. HFScandia betaler kr. 50.000,- for det. Aps organisation APS = et selskab med jord. Selskabet hæfter for økonomien Navn: Nuværende betegnelse i Sporbyen, Sporbyen Scandia 6 Aps - Ændres til F.eks.  Haveforeningen Scandia Aps. Formål: At forestå at jorden bruges til den oprindelige kolonihave. Opkræve kontingent. Direktion 5 personer, evt. identisk med bestyrelsen i haveforeningen Registrering: I erhvervs og selskabsstyrelsen og virk.dk (momsregistreret) Til Freinsilber: Bestyrelsens medlemmers- Adresser, tlf, og cpr.nr Regnskab: udarbejdes af kasserer. Revision af 2 medlemmer fra foreningen. 1 eksemplar sendes til erhvervs og selskabsstyrelsen. Ved opstart vil det sikkert være regnskab for…
Read More

Bestyrelsesmøde 22 maj 2018

Referater
Haveforeningen Scandia Referat af bestyrelsesmøde den 22. maj 2018 Fremmødte: Marie Skriver, Lisbeth Risum, Januka Gautam, John Iversen og Suppleanter: Tina Olsson og Palle Sloth Fraværende: Mahmoud Nova DAGSORDEN 1. Sporbyen Økonomi: Ejendomsskat af 32.700 m2. Pr. oktober 2018 ved skat mere om beregningen af skatten, der skal betale for hver haveejer. Imidlertid, har vi fået oplyst at beløbet kan komme op på 1.000,- pr. år. Opsparing: I et EU direktiv for spildevand, pålægges det den enkelte kommune at afgøre hvordan dette skal løse inden 2027. For kolonihaver, er det, så vidt vi er oplyst fra Randers kommune, ikke nødvendigt at hver haveejer har kloakering fra toilet og spildevand fra køkken. Derfor arbejdes der videre på at få etableret et fælles toilethus, hvor campingtoilet og køkkenspildevand kan tømmes i en…
Read More

Referat af ekstraordinær generalforsamling lørdag den 7. april 2018

Nyheder, Referater
Fremmødte: 19 haver, 29 medlemmer Valg af:  Dirigent: Jesper Nielsen Referent: Marie Skriver Stemmetæller: Annemarie Bryder, Tina Olsson   Forslag til ændringerne af vedtægterne pr. februar 2018 blev læst op.   Det blev besluttet at stemme om hvert enkelt punkt, dvs. 5 afstemninger i alt, og at stemme ved håndsoprækning.   Hver af de 5 punkter blev vedtaget med mere end 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer. Undervejs var der diskussion og rettelser, som blev taget med og vedtaget.   SPORBYEN   John Iversen orienterede om forhandlingerne med Sporbyen, Steen Jørgensen. Den juridiske deling fra Sporbyen, tidligere togfabrikken Scandia, sker ved at HF Scandia skal købe et anpartsselskab, Sporbyen Scandia Aps for 50.000,-. I selskabet står der 50.000,- hvilket betyder, at HF Scandia overtager Randers Markjorder Matr. 590b uden beregning.…
Read More

Referat af bestyrelsesmøde den 13. februar 2018

Referater
Fremmødte: Marie Skriver, Lisbeth Risum, Mahmoud Nova og John Iversen Ikke fremmødt: Januka Gautam 1. Arrangementer i 2018 A Åbning den 25. marts, dato ændret til LØRDAG den 24. marts kl. 12, sandwich ved containeren B Ekstraordinær generalforsamling lørdag den 7. april 2018 – på Fritidscenteret, i kældercaféen C Sct. Hans - lørdag den 23. juni D Sommerfest, spisning og åben have. Lørdag den 18. august E Generalforsamling lørdag den 13. oktober i Fritidscenteret, kældercaféen F Lukning af haven lørdag den 27. oktober, vand – øl – en lille én serveres ved containeren 2. Rette standardskrivelser gennem gratis retshjælp Bestyrelsen gennemgår standardbrevene og får dem ført ajour, så de er juridisk gældende. 3. Ændring af vedtægter Se indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 4. Toilet: Siden sidst Det er undersøgt om toiletkabiner…
Read More