SporbyenScandia 6 ApS

                                                                              Rangérvej 2, 8930  Randers NØ

                                                                           CVR.: 39170922   info@hfscandia.dk

Den 24. august 2020 afholdtes ordinær generalforsamling for SporbyenScandia 6 ApS på ekstern adresse.

Der er indkaldt pr. mail og brev den 3. august 2020.  Indkaldelsen er lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

Dagsorden  

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Direktionens beretning
  3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
  5. Valg af medlemmer til direktionen og bestyrelsen.
  6. Valg af revisor
  7. Fravalg af revision
  8. Kontrol af indberetningen af reelle ejere
  9. Ændring af navn for ApS – fra Sporbyen Scandia 6 ApS til Scandia 6 ApS – afstemning
  10. Eventuelt

 

Ad. 1 – Valg af dirigent og referent

Til dirigent valgtes Alice Iversen

Til referent valgtes Marie Skriver

 

Ad. 2 – Direktionen aflagde beretning, hvilket blev taget til efterretning.

 

Ad. 3 – Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.                           

Årsrapporten for 2019 blev gennemgået.

Årsrapporten blev vedtaget.

 

Ad. 4. – Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.

Det blev vedtaget at disponere årets resultat som foreslået i årsrapporten

 

Ad. 5 – Valg af medlemmer til direktionen og bestyrelsen

Direktion og bestyrelse blev genvalgt

 

Ad. 6 – Valg af revisor

Revimidt blev genvalgt som revisor

 

Ad. 7 – Fravalg af revision

Direktionen erklærer, at selskabet opfylder bestemmelser e i årsregnskabsloven § 135 og har derved mulighed for at aflægge et ikke revideret årsregnskab. Direktionen indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at selskabets årsregnskab fremover ikke revideres, hvilket blev besluttet.

 

Ad. 8 – Kontrol af indberetningen af reelle ejere

Ledelsen har kontrolleret og konstateret at indberetningen af reelle ejere er korrekt.

 

Ad. 9 – Ændring af navn for ApS –fra Sporbyen Scandia 6 ApS til Scandia 6 ApS, afstemning

Indkommet forsalg til ændret navn: HF Scandia 6 ApS

Afstemningens resultat: Flertal for Scandia 6 ApS

 

Ad. 10 Eventuelle forslag fra direktionen.

Der forelå ingen forslag.

 

Generalforsamlingen hæves og dirigenten takker for god ro og orden.

 

Dirigent

 

 

 

Alice Iversen