Referat ordinær generalforsamling i HF Scandia d. 27.10.2019

Home / Referater / Referat ordinær generalforsamling i HF Scandia d. 27.10.2019

 

Referat ordinær generalforsamling i HF Scandia d. 27.10.2019

 

 

1. Valg af dirigent og referent

Alice Iversen og Jesper Kjersgaard Nielsen

2. Formandens beretning

● Der er jo sket forskellige store og små ting i løbet af året. Der er sket udskiftning i haverne, nye er haveejere er kommet til på Skinnevej 6 og 16, Kupévej 3, 14 og 20, Togvej 6 og 8, Sporvej 8 og Rangérvej 6. Der er stadig en enkelt til salg, Skinnevej 14. I løbet af året har der været de obligatoriske arrangementer: Sankt Hans, ved undertegnede og frue, samt åben havearrangement med fællesspisning hos Marie. Det var fornuftigt besøgt. Efter vi har overtaget jorden til kolonihaverne, fra Sporbyen, har landinspektøren opmålt og udmatrikuleret området og det er blevet tinglyst, så nu vi råder over 37000kvm. Så nu ved vi hvor meget vi ejer og hvor meget vi skal betale i ejendomsskat. Efter landinspektøren blev færdig har vi fået udfærdiget vedtægter til Sporbyen Scandia6 Aps. Mere derom i et senere afsnit. Selvom det hed sig at vi skulle overtage jorden uden beregning, så er det jo nok en sandhed med modifikationer. Selve jorden gav vi 1 krone for idet det var værdiansættelsen fra Bombardier´s side. Men de omkostninger der kom i forbindelse med overtagelsen var i form af diverse gebyr og advokat omkostninger. Så uden beregning, njaaa… Når vi som forening ejer jord skal vi også betale ejendomsskat. Mht. ejendomsskat, skylder vi jer haveejere en stor tak for at det her kunne lykkedes, I har jo været i sparegrisen og betalt det vi har opkrævet ekstra i 2019 til ejendomsskat. Vi arbejder også med GDPR, Databeskyttelsesforordningen. Og det er en ordentlig mundfuld. Den handler kort fortalt om at vi skal beskytte alle medlemmers personoplysninger forsvarligt. Dvs at vi ikke må videregive jeres e mail adresser og telefonnumre uden jeres tilladelse. Så derfor har vi oprettet en mailadresse til haveforeningen, info@hfscandia.dk, og den har nogle af jer allerede stiftet bekendtskab med. Her til sidst: vi arbejder videre med toiletbygning, den er skam ikke glemt. Vi skal først være helt færdig med Aps.

● Der var spørgsmål ift. etablering af toiletbygning. Den kommende bestyrelse forpligter sig til at arbejde videre med et forslag der kan fremlægges på næstkommende generalforsamling.

3. Godkendelse af beretning

● Formandens beretning godkendt

4. Fremlæggelse af årsregnskab

5. Godkendelse af regnskab

● Regnskab godkendt

6. Information om SporbyenScandia 6 ApS

● Hanne fremlagde kort forskellen mellem de to selskaber foreningen består af efter overtagelsen af SporbyenScandia 6 Aps.

7. Kontingent 2020

● Orientering vedr. kontingentstigning. Umiddelbart er der ikke store muligheder for at afsætte midler til opsparing på nuværende tidspunkt. Det bliver forhåbentlig muligt

når der kommer en afklaring af om der fortsat skal betales ejendomsskat og grundskyld.

● Foreningens drift og grundskyld i alt kr. 3.000,- . Indbetalingskort udsendes 01.12.2019

8. Indkomne forslag

● Forslag om ændring af vedtægter. §1.2 som for nuværende lyder ”§1.2. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal- matr. nr. 590b Randers markjorder, som er stillet til rådighed af togfabrikken Scandia – nu Bombardier.” ønskes ændret til §1.2. Foreningen, HF Scandia, har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal- matr. nr. 590l Randers markjorder, som Foreningen lejer af HF Scandia ApS.. Godkendt

● Forslag om ændring af vedtægter. §2.1 som for nuværende lyder ”For at kunne erhverve en have, er det en betingelse, at man har folkeregisteradresse i Randers Kommune. En ejer og dennes husstand har kun ret til at eje 1 have.” ønskes ændret til En ejer og dennes husstand har kun ret til at eje 1 have. For at kunne erhverve en have i HF Scandia, er

● det en betingelse, at man har fast og lovlig folkeregisteradresse i Randers Kommune. Ændring af adresse meddeles til bestyrelsen senest 2 uger efter flytning. Når en haveejer fraflytter Randers kommune sættes haven til salg i samarbejde med bestyrelsen. Pasning af haven i salgsperioden påhviler fortsat haveejeren. Godkendt

● Forslag om ændring af vedtægter. §4.10 som for nuværende lyder ”Hækkene skal klippes to gange årligt – senest 1. Weekend i juli og 1. Weekend i oktober. Overtrædelser medfører bod på 300,00 kr. Såfremt boden ikke betales senest 10 dage efter udstedelsen tilfalder der rykkergebyr iht. renteloven §9b, med den til enhver tid gældende sats, pr. efterfølgende 10 dage. Der kan rykkes 3 gange hvorefter sagen overgår til inkasso.” ønskes ændret til ”Hækkene må max være 1,80 m høj. De skal klippes to gange årligt – senest 1. Weekend i juli og 1. Weekend i oktober. Overtrædelser medfører bod på 300,00 kr. Såfremt boden ikke betales senest 10 dage efter udstedelsen tilfalder der rykkergebyr iht. renteloven §9b, med den til enhver tid gældende sats, pr. efterfølgende 10 dage. Der kan rykkes 3 gange hvorefter sagen overgår til inkasso.” Godkendt

9. Valg til bestyrelsen

● John Iversen, Skinnevej 7

● Kiss Rosengren, Kupevej 14

● Thomas Martinsen, Kupevej 3

10. Valg af suppleanter til bestyrelsen

● 1. suppleant: Lisbeth Rison, Pumpehusvej 6

● 2. suppleant: Jacob Bjørn Thomasen, Kupevej 16

11. Valg af bilagskontrollanter og suppleanter

● Billagskonsulenter

● Finn Olsen, Kupevej 7

● Jesper Kjersgaard Nielsen, Sporvej 5

● Billagskonsulentsuppleanter

● 1. suppleant: Jan Sørensen, Kupevej 12

● 2. suppleant: Sara Lacour, Skinnevej 16

12. Eventuelt