Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019

Home / Nyheder / Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019

i HF Scandia og SporbyenScandia 6 ApS.

Søndag den 27. oktober 2019 kl. 9.30, i

Dronningborg Sognegård, Egholmsvej 8A, 8930 Randers NØ

Dørene åbnes kl. 9.15

Kl. 09.30 Morgenkaffe/te med rundstykker og kage.

Kl. 10.00 Generalforsamlingerne begynder

1. del. Generalforsamling i SporbyenScandia 6 ApS.

2. del. Generalforsamling i HF Scandia.

Forslag til HF Scandia, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før, i postkassen eller på foreningens mailadresse info@hfscandia.dk

Efter generalforsamlingen lukkes der for vandet i haven, og vi mødes til en vand/øl ved containeren.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Af hensyn til indkøb til morgenkaffen bedes du/I tilmelde dig/jer til Marie, på tlf. 60717644 eller på info@hfscandia.dk 

 

Dagsorden til ordinær generalforsamling i SporbyenScandia 6 ApS.

27. oktober 2019 kl. 10.00 

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Godkendelse af beretning

4. Fremlæggelse af årsregnskab

5. Godkendelse af regnskab

6. Valg til bestyrelsen

Ib Wolff udtræder

Bestyrelsen foreslår: Hanne Kildahl-Høgh, som opstiller

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Suppleant 1

Suppleant 2

Er du interesseret i bestyrelsesarbejdet er du meget velkommen til at melde tilbage

8. Eventuelt

***

Dagsorden til ordinær generalforsamling i HF Scandia.

Søndag den 27.10.2019 kl. 10.30

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Godkendelse af beretning

4. Fremlæggelse af årsregnskab

5. Godkendelse af regnskab

6. Information om SporbyenScandia 6 ApS

7. Kontingent 2020

Foreningens drift og grundskyld i alt kr. 3.000,- . Indbetalingskort udsendes 01.12.2019

8. Indkomne forslag

a. Fra bestyrelsen – Ændringsforslag til vedtægterne, se bilag 1.

9. Valg til bestyrelsen

John Iversen er på valg, modtager genvalg

Januka Gautam er på valg, modtager ikke genvalg

Ib Wolff udtræder af bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem 1

Bestyrelsesmedlem 2

10. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Suppleant 1

Suppleant 2

Er du interesseret i bestyrelsesarbejdet er du meget velkommen til at melde tilbage.

11. Valg af bilagskontrollanter og suppleanter

Valg af 2 bilagskontrollanter

Valg af 2 suppleanter

12. Eventuelt

 

Bilag 1

Information om ændring af ordlyd af §1.2 ift. ApS

Forslag om ændring af vedtægter. §1.2 som for nuværende lyder ”§1.2. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal- matr. nr. 590b Randers markjorder, som er stillet til rådighed af togfabrikken Scandia – nu Bombardier.”

§1.2 vil herefter lyde.

§1.2. Foreningen, HF Scandia, har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal- matr. nr. 590l Randers markjorder, som Foreningen lejer af HF Scandia ApS.

Sletning af §

§4.8 Scandia, nu Bombardier, er til salg 2016, Ingen ændring i retten til at have kolonihaver på grunden.

+++++++

Forslag fra Bestyrelsen.

Forslag om ændring af vedtægter. §2.1 som for nuværende lyder ”For at kunne erhverve en have, er det en betingelse, at man har folkeregisteradresse i Randers Kommune. En ejer og dennes husstand har kun ret til at eje 1 have. ”

§2.1 vil herefter lyde:

En ejer og dennes husstand har kun ret til at eje 1 have. For at kunne erhverve en have i HF Scandia, er det en betingelse, at man har fast og lovlig folkeregisteradresse i Randers Kommune. Ændring af adresse meddeles til bestyrelsen senest 2 uger efter flytning. Når en haveejer fraflytter Randers kommune sættes haven til salg i samarbejde med bestyrelsen.

Pasning af haven i salgsperioden påhviler fortsat haveejeren.

++++++++

Forslag om ændring af vedtægter. §4.10 som for nuværende lyder

”Hækkene skal klippes to gange årligt – senest 1. weekend i juli og 1. weekend i oktober. Overtrædelser medfører bod på 300,00 kr. Såfremt boden ikke betales senest 10 dage efter udstedelsen tilfalder der rykkergebyr iht. renteloven §9b, med den til enhver tid gældende sats, pr. efterfølgende 10 dage. Der kan rykkes 3 gange hvorefter sagen overgår til inkasso.”

§4.10 vil herefter lyde:

”Hækkene må max være 1,80 m høj. De skal klippes to gange årligt – senest 1. weekend i juli og 1. weekend i oktober. Overtrædelser medfører bod på 300,00 kr. Såfremt boden ikke betales senest 10 dage efter udstedelsen tilfalder der rykkergebyr iht. renteloven §9b, med den til enhver tid gældende sats, pr. efterfølgende 10 dage. Der kan rykkes 3 gange hvorefter sagen overgår til inkasso.”

Med venlig hilsen

Bestyrelsen