Hf scandia generalforsamling 2016

 

HF SCANDIA

Referat af generalforsamlingen den 16. oktober 2016.

Fremmøde: 31 personer

1   John Ahlmann blev valgt som dirigent., Lillian Dyhrberg blev valgt son referent.

2   Formandens beretning med hovedpunkterne:  

    Velkommen til nye haveejere, jordoverdragelse i forbindelse med salget af Bombardier. Foreningen har   et forsøg i Alice og John Iversens have på Skinnevej 7. Det drejer sig om at lade græsset gro ved hækken   mod vejen. Det skal holdes ved at slå det med plæneklipperen. Høstfesten var en stor succes. Stor tak til  John Bryder og Asger Tørslev for deres hjælpsomhed ved i foreningen.    Der ses på en evt. toiletbygning og  økonomien undersøges. Såfremt kommunalplanen angiver et toilet, undersøges det om der er brug for et  lån til at gennemføre det.  Beretningen blev enstemmigt godkendt.

3   Årsregnskabet blev fremlagt og enstemmigt godkendt.

4   Der var 2 indkomne forslag:

1. Forslag fra Lillian Dyhrberg: At der ikke må parkeres på vejene Det blev godt modtaget, der er pladsmangel på arealerne. Der afventes endeligt vedr. jordoverdragelse, det vides endnu ikke hvor skel bliver. Indtil der er en afklaring, henstilles til anden parkering.                                                                                                                                          2. Forslag fra Lisbeth Risum Sørensen. Mulighed for strøm til haverne.  Spørgsmålet tages op senere, når lokalplanen og afklaringen om jorden er klar.

5   Marie Skriver, Medlem nr. 35, blev genvalgt som nyt bestyrelsesmedlem.

6   Nova, Medlem nr. 16 blev valgt som suppleant til bestyrelsen

     Lisbeth Risum Sørensen, Medlem nr. 52 blev valgt som suppleant til bestyrelsen

 

7   Jesper Nielsen, Medlem nr. 20 blev valgt som bilagskontrollant

8   Lisbeth Risum Sørensen spurgte om kode til hjemmesiden. Der er ingen kode. Alle har adgang.             Hanne Kildahl-Høgh, Medlem nr. 9, har fået brev i sin e-boks, vedr. området ifm. Bombardier. Borgere indbydes til at komme med forslag til anvendelse for området. (Hanne bor i Østerport, som er nabo til arealerne ved  Bombardier).

Forslag

A  Havens medlemmer blev bedt om at skrive deres mailadresse på den omdelte seddel.  

 B   Ny høstvest    C   Afholdelse af loppemarked        D   Høstmarked/overskud af egne afgrøder

 

Tak for god ro og orden og den gode stemning.

hf fællesarbejde 2017

HF Scandia  Fællesarbejde 2017

Arbejdstid: Lørdage fra. Kl. 10 - 12

Arbejde:  Hækklipning, rensning af bålplads, P-plads og grøften. Reparation af veje med grus, vejchikaner. Oprydning på fællesarealer.  Div. maling

Medbring redskaber: Hakkejern, skuffejern, rive

Kaffeholdet medbringer: Kaffe, The

Foreningen giver:  Rundstykker mm.

 

 HAVEARBEJDE        KAFFE/THE

Gl. husnr. = Medlemsnummer     

                        Fra bestyrtelsen

22. 04        6, 20, 51, 40, 47, 19               35               12, 39

20. 05        5, 11, 26, 34, 46, 57,                27               54, 25

17. 06        4, 10, 18, 24, 33, 45, 50           56              17, 52

19. 08        3, 9, 16, 23, 31, 44, 53             35               49, 42

16. 09         2, 8, 15, 22, 41, 55,                  30       29, 37

14. 10         1, 21, 48, 36, 38, 43,               28               13, 14

 

Hvis du er forhindret, bedes du finde en afløser i haven.

Udebliver du eller din afløser, koster det en bøde på kr. 300,-

Vel mødt, god arbejdslyst

Hjemmeside: hfscandia.dk

Bestyrelsen. 2016

Formand.

Jens Blach. Kupevej. 3.

mail. Jensblachpedersen@hotmail.com

Tlf. 28559050

Kasserer.

Marie Skriver. Skinnervej 4.

mail. jensineskriver@gmail.com

Tlf. 60717644

Medlem.

John Iversen. Skinnervej 7.

Tlf 20316658

Medlem.

Poul Hansen. Kupevej 8.

mail. hansenpoul@hotmail.com

Tlf. 60186104

Medlem

Mark Larsen

mark.j.n.larsen@gmail.dk
2685 4738
Skinnevej 13

Sekretær.

John Alhmann Petersen. Kupevej 7.

mail. j-ahlmann@webspeed.dk

Tlf 23804520

SCT-HANS-AFTEN-2016

SCT HANS AFTEN

TORSDSG DEN 23. juni 2016

 

Garden.jpg

 

PROGRAM

KL. 17.00 Grillen tændes

Kl. 18.00 Foreningen er vært ved 1 pølse m/brød + 1 øl/vand per person fra haveforeningen

 Du er velkommen til at tage dit eget kød med, og grille det

 Øl og vand kan købes

Kl. 19.30 Bålet tændes

Kl. 20.30 Midsommersangen synges, og det er tid til at hygge omkring bålet

vigtige datoer

H/F SCANDIA, Rangérvej 2

www.hfscandia.dk

Vigtige datoer og meddelelser 2016

 • Start sommertid, der åbnes for vandet. Dato i opslagstavlen.

 •  1.maj. Haverne og vejene skal være renset og holdes resten af sommeren.

 •  Havesyn hver måned i sommertiden. Ingen faste datoer.

 • 9. juni. Der må samles materiale til Sct. Hans bål på bålpladsen.

 • 1. weekend i juli. Hækkene skal være klippet første gang.

 •  31. august. Havekontingent skal være betalt.

 •  1. weekend i oktober. Hækkene skal være klippet anden gang.

 •  Ca. 2. weekend i oktober. Generalforsamling.

 •  Slut sommertid. Der lukkes for vandet. Dato i opslagstavlen.

 • Det er forbudt at brænde haveaffald

 • Affaldscontainer er KUN til husholdningsaffald

 • Dåser klemmes flade inden de kommes i dåsecontaineren

 • Salg af sand og grus. 10,- pr trillebør

 •  

Sankt Hans 2015

Vedtægter

Vedtægter for Haveforeningen Scandia.

§1. Navn ogr fomål.
1.1. Foreningens navn er Haveforeningen Scandia.

1.2. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål areal matr.nr.590b Randers markjorder, som er stillet til rådighed af vognfabrikken Scandia (Bombardier) i overensstemmelse med de bestemmelser, der er lagt til grund for området i nuværende vedtægt.

1.3. Det er ikke tilladt at bo eller have adresse i haven fra 1. Oktober til 1. April.

§2. Medlemmer.

2.1. Man skal have fast, lovlig bopæl i Randers kommune, for at kunne købe en have. Ejeren og dennes husstand må kun eje EN have.

2.2. Ansatte på Scandia (Bombardier) har altid forkøbsret til en have. Have opslåes derfor til salg på Scandia (Bombardier) i én uge. Bliver den ikke solgt, vil den blive opslået i haveforeningens opslagstavle.

2.3. Man kan ikke købe en have, uden bestyrelsens godkendelse. Bestyrelsen afgør ligeledes, om en have kan overdrages til børn, søskende eller forældre.

2.4. Fremleje af haverne må ikke finde sted.

2.5. Ved salg af bygninger på havelodden skal bestyrelsen foretage vurdering. I vurderingen medregnes Ikke indbo og haveredskaber. Vurderingen koster 100 kr. til haveforeningen. Gebyret fastsættes på generalforsamlingen. Det er ikke tilladt at sælge over vurderingsprisen. Et medlem fra bestyrelsen skal være tilstede ved salget, og der skal underskrives et købe/salg bevis. Køberen skal inden købet være bekendt med vedtægterne.

 

§.3. Havekontingen.

3.1. Have- og vandkontingent fastsættes på generalforsamlingen.

3.2. Er kontingentet ikke betalt rettidigt, den 1. September, pålægges 50 kr. ved første rykker. Dette gælder ved hver efterfølgende måned til beløbet er betalt. EKS: 1. september 800 kr. 1. november 850 kr. 1. december 900 kr. Er kontingent og rykkergebyr ikke betalt 1. Marts, overtager bestyrelsen haven, og sætter den til salg.

§.4. Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af haven.

4.1. Generalforsamlingen fastsætter ordensbestemmelserne, som gælder for haveforeningens område.

4.2. Medlemmer er forpligtet til at overholde de vedtægter og ordensbestemmelser, der er vedtaget på generalforsamlingen. Ved overtrædelse af disse bestemmelser har bestyrelsen ret til at fratage ejeren haven og sætte den til salg. Bygninger.

Bygninger.

4.3. Al bebyggelse i haverne, herunder huse til dyr, SKAL godkendes af bestyrelsen.

4.4. Fremtidige stuehuse nå max. være 40 m2. Overdækkede terrasser må max. være 20 m2 og må max. have tre lukkede sider.

4.5. Fremtidige udhuse må max. være 12 m2. Drivhuse må max. være 10 m2.

4.6. Der må ikke drives erhverv fra haverne.

4.7. Fremtidig bebyggelse skal ligge 1,5 m fra hæk.Men bruges den gamle sokkel betragtes dette ikke som nybyggeri men som renovering.

4.8. Bygninger skal fjernes i tilfælde af, at Scandia (Bombardier) overtager arealet igen. Haverne.

Fællesarealer.

4.9. Haverne skal holdes rene og benyttes sommeren igennem. Fra sommertid starter til sommertid slutter.Overtrædelser medfører bod på 300.00kr.

4.10. Hækkene skal klippes to gange årligt – senest 1. Weekend i juli og 1. Weekend i oktober.Overtrædelser medfører bod på 300.00kr.

4.11. Der må ikke brændes affald af i haverne,( Direktiv fra Randers Kommune.)

4.12. Renholdelse af drænrør: Henvendelse til bestyrelsen.

4.13. Hvis en haveejer i en periode ikke har mulighed for at passe haven, har de pligt til at oplyse om, hvad problemet er , evt. sygdom.

4.14. Haverne må ikke anvendes som lagerplads.

4.15. Der må ikke opsættes campingvogne i haverne. Fællesarealer.

4.16. Vedligeholdelse og rengøring til midten af vejer er haveejerens ansvar. Vejene skal dog være renset senest 1. Maj og fremdeles sommeren igennem.

4.17. Fællesarbejde: Ukrudt, hækkeklipning, (fælles p-plads mod Toldbogade), p-plads ved container, beskæring af træer m.m. Hver have skal stille med min. en bruger til fællesarbejde, min. en gang om året. Udeblivelse medfører bod på 300.00kr.Bestyrelsen sørger for planlægning og uddelegering af arbejdsopgaver, samt udpeger hvilke haveejere der deltager fra gang til gang.

4.18. Parkering er tilladt, når det ikke er til gene for andre trafikanter. Parkering på vejen i forlængelse af parkeringspladsen ved containeren og videre til pumpehuset og foran dette er IKKE tilladt.

4.19. Materialer til brug i haverne må kun ligge på vejen EN uge.

4.20. Campingvogne, trailere og lignende må ikke henstilles på vejene, parkeringspladsen eller andre fællesarealer. 4.21. Der må ikke henkastes brændbart materiale på bålpladsen før 9. Juni. Andet affald skal fjernes på anden måde.

Dyrehold.

4.22. Det er tilladt at have hund og kat men kun når man opholder sig i haven.

4.23. Hunde skal altid være i snor på fællesarealerne.

4.24. Kaniner og marsvin, men kun i godkendte burer.

4.25. Fugle i voliere. Volieren må højst være 4 m2 og indeholde små fugle som undulater og finker.

4.26. Høns i bur. Placering af hønsehus kun efter aftale med bestyrelsen og i vinterperiode kun, hvis der er ordentlige vinterforhold for dyrene. Der må være 6 høns og en hane i hver have.

4.27. Alt andet dyrehold er forbudt og kan medføre fratagelse af haven.

Vand.

4.28. Der åbnes for vandet ved overgang til sommertid, hvis vejret tillader det. Der lukkes for vandet Igen ca. 2. Weekend i oktober.

4.29. Vandhanerne skal være åbnet til vinteren, når det meddeles at der lukkes for vandet, og lukkes Inden overgang til sommertid.

4.30. Hver haveejer er ansvarlig for reparation og vedligeholdelse af vandrør over jordhøjde og vandhaner på grunden. VAND.

4.31. Lige have nr. vander på lige datoer.Ulige have nr. vander på ulige datoer.Der må vandes før kl.10.00 og efter kl. 16.00. Der må kun vandes når man er i haven eller på fællesarealerne.

4.32. Der må ikke vaskes bil med slange.

4.33. Der skal være opsat stophaner i alle haver.

Adfærd for haveejere,familiemedlemmer og gæster.

4.34. Ved skriftlig henvendelse til en haveejer, SKAL bestyrelsen kunne komme ind og bese have, også hvis ejeren ikke er til stede.

4.35. Nabostridigheder, hærværk og tyveri skal meldes til politiet. Det er ikke bestyrelsesarbejde.

4.36. Alle skal udvise god og ordentlig opførsel og må ikke genere andre ved støjende adfærd m.v.

4.37. Kørsel på havevejene må ikke overstige en hastighed på 15 km/t.

§.5. Overtagelse af have.

5.1. Foreningens bestyrelse ha r ret til at fratage en bruger have: Hvis brugere ikke holder sin have efter foreningens vedtægter og ordensregler. Hvis brugeren eller dennes husstand i gøren og laden er til væsentlig gene eller ulempe for bestyrelsen eller foreningens øvrige medlemmer. Hvis brugeren ikke efterlever bestyrelsens henvendelser.

5.2. Har medlemmet ikke 14 dage efter opsigelsen har bortfjernet indbo og haveredskaber fra grunden overtager bestyrelsen alt og sætter haven til salg. Ved afregning til medlemmet fratrækkes enhver udgift, der er forbundet med opsigelsen og salget. Bl.a. restance, advokathjælp o.l.

5.3. Om brugeren fratages sin have, afgøres alene af den til enhver tid siddende bestyrelse.

5.4. Ved årligt tilbagevendende problemer med samme haveejer, får medlemmet EN uge til at få de påtalte ting bragt i orden. Sker dette ikke overtager bestyrelsen haven uden varsel.

5.5. Ved overtagelse af have, fremsendes et anbefalet brev til brugeren, hvorefter brugeren ikke mere har krav på foreningens midler.

§.6. Generalforsamling.

6.1. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen, der afholdes hvert år i Oktober. Dagsordenen skal mindst indeholde: Valg af dirigent. Formandens beretning. Godkendelse af beretning. Årsregnskab. Godkendelse af regnskab. Indkomne forslag. Eventuelt. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Valg af bilagskonsulenter og suppleant.

6.2. Bestyrelsen består af: Formand. Næstformand. Kasser. Sekretær. Et bestyrelsesmedlem. To suppleanter. To bilagskonsulenter. En bilagssuppleant. I lige år vælges to medlemmer til bestyrelsen. I ulige år vælges tre medlemmer til bestyrelsen. Hvert år vælges en bilagskonsulent. Medlemmer til bestyrelsen og bilagskonsulenter vælges for to år af gangen. Hvert år vælges to suppleanter til bestyrelsen og en bilagssuppleant. Hvis en eller flere fratræder i en valgperiode, vælges nye medlemmer uanset årstal. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

6.3. Omkostninger i forbindelse med bestyrelsesarbejde som telefon, kørsel, kopier og KAFFE betales af haveforeningen. Haveforeningens redskaber er gratis for bestyrelsesmedlemmer.

6.4. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt ved opslag i opslagstavlen i haveforeningen, senest 14 dage før afholdelse.

6.5. Evt. forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

6.6. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmødte antal.

6.7. Ved afstemning har hver havenummer EN stemme.

6.8. Beretning og regnskab kan godkendes ved almindelig håndsopretning af de fremmødte haveejere.

6.9  Lovændringer er gyldige, hvis 2/3 af de fremmødte stemmer for.

6.10. Haveforeningen kan opløses, hvis 2/3 af de fremmødte haveejere stemmer for på 2 generalforsamlinger afholdt med 14 dages mellemrum.

6.11. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel.

6.12. For at kunne stille op til bestyrelsen, skal man have været medlem af haveforeningen et år.

6.13. Referat fra generalforsamlingen offentliggøres i opslagstavlen i haveforeningen. Vedtægterne er vedtaget på generalforsamlingen den 08-05-11. og skal overholdes.

H/FScandia Vigtige datoer: Overgang til sommertid. Der åbnes for vandet. 1. maj. Vejene skal være rengjort og holdes resten af sommeren. Medio oktober. Generalforsamling. 1. juni. Haverne skal være renset og i orden og fremdeles sommeren igennem. 1.weekend i juli. Hækkene skal være klippet første gang. 1. september. Havekontingentet skal være betalt. 1. weekend i oktober. Hækkene skal være klippet anden gang. Ca. 2. Weekend i oktober. Der lukkes for vandet. Hold øje med opslagstavlen.