Vedtægter

Home / Vedtægter

Vedtægter for Haveforeningen Scandia.

 

§1. Navn og formål.

1.1. Foreningens navn er Haveforeningen Scandia, beliggende Rangérvej 2, 8930 Randers NØ

1.2. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udvalgte areal- matr. nr. 590l Randers markjorder, som Foreningen lejer af SporbyenScandia 6ApS.

1.3. Det er ikke tilladt at overnatte og/ eller have folkeregisteradresse i haven fra den 1. oktober at regne til den 31. marts i det følgende år.

§2. Medlemmer.

2.1. En ejer og dennes husstand har kun ret til at eje 1 have. For at kunne erhverve en have i HF Scandia, er det en betingelse, at man har fast og lovlig folkeregisteradresse i Randers Kommune. Ændringer af adresse meddeles til bestyrelsen senest 2 uger efter flytning. Når en haveejer fraflytter Randers Kommune sættes haven til salg i samarbejde med bestyrelsen. Pasning af haven i salgsperioden påhviler fortsat haveejeren.

2.2. Køb af en have er betinget af haveforeningens bestyrelses skriftlige godkendelse. Foranstående er også gældende ved overdragelse til en ejers barn/ børn, søskende eller forældre.

2.3. Det er ikke tilladt at fremleje en have.

2.4. Ved salg af bygninger på havelodden skal bestyrelsen foretage vurdering. I vurderingen medregnes ikke indbo og haveredskaber. Vurderingen koster 100 kr. til haveforeningen. Gebyret fastsættes på generalforsamlingen. Det er ikke tilladt at sælge over vurderingsprisen. Et medlem fra bestyrelsen skal være til stede ved salget, og der skal underskrives et købe/salg bevis. Køberen skal inden købet være gjort bekendt med vedtægterne.

2.5. Haveejeren er forpligtet til løbende at holde sig orienteret om meddelelser fra bestyrelsen. De kan læses i opslagstavlen, placeret ved p-pladsen samt på foreningens hjemmeside hfscandia.dk.

§.3. Havekontingent.

3.1. Have- og vandkontingent fastsættes på generalforsamlingen.

3.2. Kontingentbetaling følger kalenderåret. Betaling af kontingent forfalder senest første bankdag efter nytår. Indbetalingskort fremsendes primo december til medlemmernes folkeregisteradresse. Er kontingentet ikke betalt rettidigt, pålægges et rykkergebyr iht. renteloven §9b, med den til enhver tid gældende sats, pr. efterfølgende 10 dage. Der kan rykkes 3 gange. Såfremt kontingent samt rykkergebyrer ikke er betalt senest 30 dage efter første bankdag efter nytår, er medlemskab af HF Scandia uden yderligere varsel opsagt. Haveforeningen overtager haven som den er. Efter påkrav, skal nøglen til huset afleveres til bestyrelsen. Sker det ikke, åbnes medlemmets hus af en låsesmed, på medlemmets regning. Efterfølgende sættes haven til salg. Salgspris med fradrag af tilgodehavender til HF Scandia og omkostninger ifm. salg, afregnes til medlemmet. Dette er en økonomisk sag og derfor er der ikke 14 dage, efter medlemmet er opsagt, til at fjerne indbo og haveredskaber

§.4. Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af haven.

§4.1. Generalforsamlingen fastsætter ordensbestemmelserne som gælder for haveforeningens område.

§4.2. Haveforeningens medlemmer har pligt til at overholde de vedtægter der er vedtaget på generalforsamlingen. Brugeren eller dennes husstand må ikke, i gøren og laden, være til væsentlig gene eller ulempe for bestyrelsen eller foreningens øvrige medlemmer. Hvis brugeren ikke efterlever bestyrelsens henvendelser betragtes det som overtrædelse af vedtægter og/eller ordensbestemmelser, hvilket kan medføre opsigelse af medlemskabet og dermed retten til haven. I fald bestyrelsen beslutter at opsige og fratage et medlem retten til en have, vil bestyrelsen straks sætte haven til salg.

Bygninger.

4.3. Al bebyggelse i haverne, herunder huse til dyr, SKAL godkendes af bestyrelsen.

4.4. Fremtidige stuehuse må max. være 40 m2. Overdækkede terrasser må max. være 20 m2 og må max. have tre lukkede sider.

4.5. Fremtidige udhuse må max. være 12 m2. Drivhuse må max. være 10 m2.

4.6. Det er forbudt medlemmerne at drive erhverv fra haverne.

4.7. Fremtidig bebyggelse skal ligge 1,5 m fra hæk. Genbruges den gamle sokkel betragtes dette ikke som nybyggeri men som renovering. 

Fællesarealer.

4.8. Medlemmer af haveforeningen er forpligtet til at holde sin have i rengjort stand. Eksempelvis: rense for ukrudt, fjerne have og grenaffald, rense under hækken, evt. græs langs vejen skal holdes klippet. Haverne skal benyttes sommeren igennem, fra sommertid starter til sommertid slutter. Overtrædelser medfører bod på 300,00 kr. Såfremt boden ikke betales senest 10 dage efter udstedelsen, pålægges et rykkergebyr iht. renteloven §9b, med den til enhver tid gældende sats, pr. efterfølgende 10 dage. Der kan rykkes 3 gange, hvorefter sagen overgår til inkasso. Såfremt haven slet ikke er holdt, og den er fyldt med højt ukrudt og græs, vildtvoksende planter og ubeskårne buske, vil HF Scandia, på medlemmets regning, få en autoriseret gartner til at stå for lugning og oprydning. Omkostningen hertil kan variere mellem 2.000,- – 10.000,- afhængigt af hvor meget, der skal gøres. Der varsles 14 dage før.

4.9 Hækkene må max være 1,80 m høj. De skal klippes to gange årligt – senest 1. Weekend i juli og 1. Weekend i oktober. Overtrædelser medfører bod på 300,00 kr. Såfremt boden ikke betales senest 10 dage efter udstedelsen tilfalder der rykkergebyr iht. renteloven §9b, med den til enhver tid gældende sats, pr. efterfølgende 10 dage. Der kan rykkes 3 gange hvorefter sagen overgår til inkasso.

4.10. Det er forbudt at brænde affald af i haverne. Dette gælder også haveaffald, Direktiv fra Randers Kommune.

4.11. Renholdelse af drænrør: Henvendelse til bestyrelsen.

4.12. Hvis en haveejer i en periode ikke har mulighed for at passe sin have, har vedkommende pligt til at oplyse bestyrelsen om hvad årsagen er, evt. sygdom.

4.13. Det er ikke tilladt at benytte haven som lagerplads for byggematerialer af enhver art såfremt der ikke er igangværende byggeri eller at byggeri vil finde sted senest 14 dage efter, at byggematerialerne er placeret i haven. Såfremt materialerne herefter ligger urørte og byggeriet ikke starter, anses det som en overtrædelse af vedtægterne, hvilket kan føre til opsigelse af haven. Byggeriet skal være afsluttet inden 1 år fra godkendelse af byggeriet. Tiloversblevne materialer kan opbevares på grunden, på en måde, så de ikke ligger til synsmæssig gene. 3

4.14 Der må ikke opsættes campingvogne i haverne.

4.15. Vedligeholdelse og rengøring til midten af vejen er haveejerens ansvar. Vejene skal være renset senest 1. maj og fremdeles sommeren igennem.

4.16. Fællesarbejde: Ukrudt, hækklipning, p-plads ved container, beskæring af træer m.m. Hver have skal stille med minimum én bruger til fællesarbejde, mindst en gang om året. Bestyrelsen sørger for planlægning og uddelegering af arbejdsopgaver. Udeblivelse medfører bod på 300,00 kr. Såfremt boden ikke betales senest 10 dage efter udstedelsen, pålægges et rykkergebyr iht. renteloven §9b, med den til enhver tid gældende sats, pr. efterfølgende 10 dage. Der kan rykkes 3 gange hvorefter sagen overgår til inkasso.

4.17. Parkering er tilladt når det ikke er til gene for andre trafikanter. Parkering på vejen i forlængelse af parkeringspladsen ved containeren og videre til pumpehuset og foran dette er IKKE tilladt.

4.18. Materialer til brug i haverne må kun ligge på vejen i 14 dage.

4.19. Campingvogne, trailere og lignende må ikke henstilles på vejene, parkeringspladsen eller andre fællesarealer.

4.20. Der må ikke henkastes brændbart materiale på bålpladsen før 9.juni. Andet affald skal fjernes på anden måde.

Dyrehold.

4.21. Det er tilladt at have hund og kat, men kun når man opholder sig i haven.

4.22. Hunde skal altid være i snor på fællesarealerne.

4.23. Kaniner og marsvin, kun i godkendte bure.

4.24. Fugle i voliere: Volieren må højst være 4 m2 og indeholde småfugle, såsom undulater og finker.

4.25. Høns i bur. Placering af hønsehus kun efter aftale med bestyrelsen. I vinterperiode, kun hvis der er ordentlige vinterforhold for dyrene. Der må være 6 høns og en hane i hver have.

4.26. Alt andet dyrehold er forbudt og kan medføre fratagelse af haven.

Vand.

4.27. Der åbnes for vandet ved overgang til sommertid, hvis vejret tillader det. Der lukkes for vandet Igen ca. 2. Weekend i oktober.

4.28. Vandhanerne skal være åbne til vinteren når det meddeles at der lukkes for vandet, og lukkes igen inden overgang til sommertid.

4.29. Hver haveejer er ansvarlig for reparation og vedligeholdelse af vandrør over jordhøjde og vandhaner på grunden.

4.30. Lige have nr. vander på lige datoer. Ulige have nr. vander på ulige datoer. Der må vandes før kl.10.00 og efter kl. 16.00. Der må kun vandes når man er i haven eller på fællesarealerne.

4.31. Der må ikke vaskes bil med vandslange.

4.32. Der skal være opsat stophaner i alle haver.

 

Adfærd for haveejere, familiemedlemmer og gæster.

4.33. Ved skriftlig henvendelse til en haveejer SKAL bestyrelsen kunne komme ind og bese haven, også hvis haveejeren ikke selv er til stede. 4.34. Nabostridigheder, hærværk og tyveri skal anmeldes til politiet. Det er ikke bestyrelsesarbejde.

4.35. Alle skal udvise god og ordentlig opførsel og må ikke genere andre ved støjende adfærd m.v.

4.36. Kørsel på havevejene må ikke overstige en hastighed på 15 km/t

§.5. Opsigelse af have.

5.1. Inden bestyrelsen kan opsige et medlem og efterfølgende overtage haven, har medlemmet en frist på 7 dage fra den skriftlige påtale er modtaget, til at få de i påtalen anførte forhold bragt i orden. Dvs. overtrædelse af foreningens vedtægter /ordensbestemmelser.

5.2. Ved opsigelse af en have fremsendes et anbefalet brev, med afleveringsattest, til brugeren, hvorefter brugeren ikke mere har krav på foreningens midler.

5.3. Medlemmet har 14 dage efter opsigelsen til at bortfjerne indbo og haveredskaber fra grunden. Sker dette ikke overtager haveforeningen de nævnte effekter. Såfremt haven slet ikke er holdt, og den er fyldt med højt ukrudt og græs, vildtvoksende planter og ubeskårne buske, vil HF Scandia, på medlemmets regning, få en autoriseret gartner til at stå for lugning og oprydning. Omkostningen hertil kan variere mellem 2.000,- – 10.000,- afhængigt af hvor meget, der skal gøres. Der varsles 14 dage før. Haven sættes herefter til salg. Ved afregning til medlemmet fratrækkes omkostninger ved salget. bl.a. restance, advokathjælp, gartner o.l.

5.4 Såfremt medlemmet ikke opfylder reglerne i §3.2, (kontingent) er medlemmet automatisk opsagt.

§.6. Generalforsamling.

6.1. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen, der afholdes hvert år i oktober. Dagsordenen skal mindst indeholde: Valg af dirigent. Formandens beretning. Godkendelse af beretning. Årsregnskab. Godkendelse af regnskab. Indkomne forslag. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Valg af bilagskontrollanter og suppleant. Eventuelt.

6.2. Bestyrelsen består af: Formand, Næstformand, Kasserer, Sekretær, Et bestyrelsesmedlem, To suppleanter, To bilagskontrollanter samt En bilagssuppleant. I lige år vælges to medlemmer til bestyrelsen. I ulige år vælges tre medlemmer til bestyrelsen. Hvert år vælges en bilagskontrollant. Medlemmer til bestyrelsen og bilagskontrollanter vælges for to år af gangen. Hvert år vælges to 5 suppleanter til bestyrelsen og en bilagssuppleant. Hvis en eller flere fratræder i en valgperiode, vælges nye medlemmer uanset årstal. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

6.3. Omkostninger i forbindelse med bestyrelsesarbejde som telefon, kørsel, kopier og forplejning betales af haveforeningen.

6.4. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt ved opslag i opslagstavlen i haveforeningen, senest 14 dage før afholdelse.

6.5. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

6.6. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

6.7. Ved afstemning har hver havenummer EN stemme.

6.8. Beretning og regnskab kan godkendes ved almindelig håndsoprækning af de fremmødte haveejere.

6.9 Ændringer i vedtægterne er gyldige, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.

6.10. Haveforeningen kan opløses, hvis 2/3 af de fremmødte haveejere stemmer for på 2 generalforsamlinger afholdt med 14 dages mellemrum.

6.11. Såfremt 2/3 medlemmer ønsker indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, er haveforeningens bestyrelse forpligtet til at indkalde til en sådan med 14 dages varsel.

6.12. For at kunne blive valgt til bestyrelsen, skal man have været medlem af haveforeningen i mindst 1 år.

6.13. Såfremt bestyrelsens virke er meget kritisabelt, såsom tilsidesættelse af havens vedtægter eller misbrug af foreningens midler, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen skal gå af, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer ønsker det.

6.14. Referat fra generalforsamlingen offentliggøres i opslagstavlen i haveforeningen og på foreningens hjemmeside hfscandia.dk. Vedtægterne er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 27. oktober 2019 og erstatter tidligere vedtægter af den 30.10.2018.    

 

Bestyrelsen for HF Scandia

27.10.2019